fold
Export
icon
Anemoculus
icon
Geoculus
icon
Shrines
icon
Shrines
icon
Chests
icon
Chests
icon
Crystal Chunk
icon
White Iron Chunk
icon
Crystal Chunk
icon
White Iron Chunk
icon
Jueyun Chili
icon
Silk Flower
icon
Glaze Lily
icon
Noctilous Jade
icon
Cor Lapis
icon
Wolfhook
icon
Calla Lily
icon
Valberry
icon
Cecilia
icon
Philameno Mushroom
icon
Windwheel Aster
icon
Dandelion Seed
icon
Hydro Abyss Mage
icon
Hydro Abyss
icon
Fatui Electro Mage
icon
Fatui Electro Mage
icon
Fatui Pyro Agent
icon
Fatui Skirmisher
icon
Fatui Skirmisher
icon
Cryo Whopperflower
icon
Cryo Whopperflower
icon
Geovishap Hatchling
icon
Ruin Guard
icon
Ruin Guard
icon
Ruin Hunter
icon
Treasure Hoarder
icon
Mitachurl
icon
Violetgrass
icon
Mitachurl
icon
Hydro Slime
icon
Qingxin
icon
Horsetail
icon
Lotus
icon
Starconch
icon
Lamp Grass
icon
Mist Flower
icon
Mist Flower
icon
Flaming Flower
icon
Flaming Flower
icon
Electro Crystal
icon
Electro Crystal
icon
Shrimp
icon
Matsutake
icon
Matsutake
icon
Raw Meat
icon
Raw Meat
icon
Fowl
icon
Shrimp
icon
Fowl
icon
Fish